Die Spielschar Nordhorn e.V. Wi spöllt up platt
Die Spielschar Nordhorn e.V.Wi spöllt up platt

Unsere Stücke seit 1960

 Jahr / Titel / Autor / Verlag

10.1960 / Einakter

07.1961 /Einakter

1961/62 / Hahn tegen Hahn / Homann, Hermann / Mahnke

1962/63 / Quacksalberei / / Mahnke

1963/64 / Jung Wicht up' n Hoff / Lange, Friedrich / Mahnke

1964/65 / Dat Horoskop / Exler, Jens / Mahnke

1965/66 / Dicke Luft in Rönnekamp / Exler, Jens / Mahnke

1966/67 / Keen Utkamen me' t Inkamen / Wemper, Fritz / Mahnke

1967/68 / Opa ward verkofft / Streicher, Franz / Mahnke

1968/69 / De Schelm van Möölbrook / Asmus, Erhard / Mahnke

1969/70 / Hahn tegen Hahn / Homann, Hermann / Mahnke

1970/71 / De vergnögte Tankstell / Wemper, Fritz / Mahnke

1971/72 / Tante Frieda / Wemper, Fritz / Mahnke

1972/73 / Möllmann' krieget Fernsehen / Tiemeyer, Georg / Mahnke

1973/74 /Verdreite Verwandschaft / Asmus, Erhard / Mahnke

1974/75 / Wiewerregiment / Hamink, Anton / Mahnke

1975/76 / De swarte Hannibal / Bunje, Karl / Mahnke

1976/77 / Frejerij in' n Linnenkrug / Lange, Friedrich / Mahnke

1977/78 / Alln' s verdreiht / Lange, Friedrich /Mahnke

1978/79 / Liselotte / Borcherdt, Jürgen / Mahnke

1979/80 /De vergnögte Tankstell / Wemper, Fritz / Mahnke

1980/81 / Familie (Oma) Pingel / Völker, Fritz / Mahnke

1981/82 / Dat Dokterbook / Exler, Jens / Mahnke

1982/83 / Up Düwels Schufkar / Bunje, Karl / Mahnke

1983/84 / Well heff, de heff / Asmus, Erhard / Mahnke

1984/85 / Mine Tante dine Tante / Asmus, Erhard / Mahnke

1985/86/ Wenn de Hahn kreiht / Hinrichs, August / Mahnke

1986/87 / Dat Inserat / Delfs, Renate / Mahnke

1987/88 / De Zwickmöll / Behnken, Heinrich/ Mahnke

1988/89 / Dicke Luft in Rönnekamp / Exler, Jens / Mahnke

1989/90 / De Schelm van Möölbrook / Asmus, Erhard / Mahnke

1990/91 / Möllmann's krieget Fersehen / Tiemeyer, Georg / Mahnke

1991/92/ Dat Eckgrundstück / Haack, Hermann / Mahnke

1992/93 / Dat Verlegentsheitkind / Asmussen, Jens P. / Mahnke

1993/94 / Dat Wicht is richtig / Hamink, Anton / Mahnke

1994/95 / Dat Lock in de Gerechtigkeit / Bunje, Karl / Mahnke

1995/96 / De Brüdigam van miene Frau / Schwartz/ Lengbach / VVB

1996/97 / För de Katt / Hinrichs, August / Mahnke

1997/98 / Een Liek vör' n Börgermester /Cooney, Ray / VVB

1998/99 / ERO-TI-KA / Schmidt, Helmut/ Ostfr.Theatv.

1999/00 / Praxis Dr. Freesemann / Schmidt, Helmut / Mahnke

Sept.2000 /Jubiläum Dicke Luft in Rönnekamp / Exler, Jens / Mahnke

2000/01 / Dat kump in de besten Familien vör / Hart/ Braddel / VVB

2001/02 / Dat kump all' s anners as Du denk' s / Jean Stuart / VVB

2002/03 / Nix as Kuddelmuddel /Jürgen Hörner/ VVB

2003/04 / Männer frei (Een Froo mutt her) /E.Hatzelmann / VVB

2004/05 / To'n Düwel met den Sex / A.Marriott/ A.Foot / VVB

2005/06 / Eene hier - eene doar / R.Cooney / VVB

2006/07 / Kenn Kerl för eene Nacht (orgi. Ja, so een Kierl bün ick )/ H.-J Preil / VVB

2007/08 / (Welturaufführung)  Up eenmoal latt all's rosa / Helmut Schmidt/ Plausus

                Verlag

2008/09 / Altied up de Kläinen / Jürgen Baumgarten / Plausus Verlag

2009/10 /50 Jähriges Jubiläum / Techtelmechtel un anner Kummemäinten (Org.Leevde un   

                  anner Katastrophen)/ Uschi Schilling/ Plausus Verlag

2010/11 /  Dree gecke Schlitzoarn/ M.Röhrich/ Plausus Verlag

2011/12 /  Nix as Arger föar de Wahl/ W.Reinehr / Reinehr Verlag

 

2012/13 /  Wünsch di wat - un betaal doarföar(Orig. Well arbeiten will, de find ok wat) /   

                  Ch.Bredau und H. Schmidt / Plausus Verlag

 

2013/14 /  Nix as Zoff met denn Stoff/Bernd Gombold Plattd. M.Coels + H.Intemann/

                  Mahnke Verlag

 

2014/15 / De Wanne is vull (Orig.Rismus Rasmus)/John Graham, Plattd. Arnold Preuß/ VVB

 

2015/16/ Fraulöö? Hebb wi nich! (Orig. Dree Kerls un een Kuckuck)/ J.Hörner,

                Plattd. Dieter Kay/ VVB

 

2016/17/ Denn fiesen Keärl van miene Dochter(Orig Denk Di doch wat anners ut)/

               N.Robbins, Deutsch. A.v.Koss, Plattd. L.v.Appen/ VVB

 

2017/18 / Bimekaar! Teggenmekaar! Utmekaar? (Orig. Verleeft, Verlööft, Verloorn!) /

                Edward Taylor(No Dinner for Sinners), Plattd. Arnold Preuß / VVB

 

2018/19 /  Dat Trappenhuus weet alls!(Orig. Dat Trappenhuus is Tüüg)/ Helmut Schmidt/

                 Mahnke Verlag    

   

2019/20 /60. J Jubi. ERO-TI-KA (seit 2014 Koffein un sexy Kleeder) / Helmut Schmidt/ Plausus

 

2021-23     Coronapause

 

2023/24 / Casanovas Comeback/ Andreas Wening /Plattd. Helmut Schmidt / Plausus Verlag

             

Druckversion | Sitemap
© 2019 Spielschar Nordhorn